دوربین دوچشمی 42×7 صاایران

دسترسی: موجود

اين دوچشمي باوزن بسياركم مناسب وابعاد كوچك براحتي قابل حمل مي باشد و ازكيفيت اپتيكي خوبي برخوردار است

500,000 تومان