شركت  ديد آسمان اسپادان مجموعه اي است متشكل از كارشناسان ومتخصصان رشته ي فيزيك وژئوفيزيك كه  با همكاري استادان ودانش آموختگان دانشگاه هاي معتبر ايران نظير دانشگاه تهران و در زمينه ي توليد ومشاوره وگسترش انواع فن آوري هاي روز فعاليت مي كند
فكراوليه ي تشكيل مؤسسه ازكمبود فضاي علمي درحوزه هاي علوم كاربردي نشآت ميگيردواز بارزترين آن ها مي توان به فضاي موجود در نجوم كشور اشاره كرد.اهداف مؤسسه دراين راستا قرارگرفته است كه باوارد كردن علم به زندگي روزمره ي مردم وعمومي كردن آن بدون كاستن از بارعلمي عاميانه كردن آن دررساندن جامعه به فضاي علمي وتفكرعالمانه گامي هرچندكوچك بردارد.درادامه با تقويت روحيه ي علمي جامعه مي  توان كشوررابه عنوان توليدكنندهوصادركننده ي تكنولوژي تبديل كرد.مؤسسه بر آن است تا كليه ي مراحل رسيدن به فن آوري را كه ازتحقيقات برروي علوم محض شروعوباكارآزمايشگاهي ادامه ودرنهايت باتوليد نمونه هاي صنعتي كامل مي شوددر ايران اسلامي ترويج دهد.دراين راستا مؤسسه باداشتن تيم پژوهشي كارامدومتخصص شروع به تحقيقات برروي علوم پايه ي كاربردي كرده است وسعي داردبااستفاده ازتجربه ي مهندسان اين علوم راواردصنعت كند كه به حول وقوه ي الهي گام هاي مؤثري نيز دراين زمينه برداشته است.بخش پژوهشي مؤسسه شامل قسمت هاي متفاوتي مي شود كه تحقيقات فيزيك حالت جامد وژئوفيزيك اكتشافي وكيهان شناسي ازاين دسته هستند.گروه نجومي مؤسسه به عنوان زيرمجموعه اي ازبخش كيهان شناسي ِشاخه ارتباطي مؤسسه باجامعه مطرح مي شودوسعي درارتباط با بخش هاي مختلف وسنين گوناگون رادارد.مؤسسه سعي برآن داردتا دربرنامه هاي نجومي خود كه دامنه ي گسترده اي داردبا آموزش نجوم به صورت كارگاه ها وهمايش هاوجزوات آموزشي وارايه ي محصولات نجومي نوآورانه به طريق علمي جامعه هدف خودراكه بيشتردانش آموزان ودانشجويان هستند آموزش دهدوبتواندتفكرخلاقانه وجستجوگرايانه رادرجامعه ترويج دهد.
- تمامي كالاهای اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران است.